Print logo

Kushtet e përgjithshme të përdorimit (duke përfshirë mospranimin)

Kushtet e Fondacionit Hanns Seidel Shoqatë e regjistruar për përdorimin e ofertës në internet

1. Vlefshmëria e këtyre Kushteve të Përdorimit
Fondacioni Hanns-Seidel-Stiftung Shoqatë e Regjistruar ("Ofruesi i shërbimit") ofron përmbajtjen e ofruar nën domenin www.hss.de në bazë të kushteve të mëposhtme të përdorimit. Kur përdorni faqen e internetit, ju pranoni vlefshmërinë e këtyre kushteve të përdorimit. Nëse nuk dëshironi të jeni të detyruar nga këto kushte të përdorimit, ju nuk mund të përdorni këtë faqe interneti.

2. Përmbajtja e ofertës në internet
Faqet e veçanta të ofertës në internet janë përpunuar dhe kontrolluar me kujdes. Megjithatë, ofruesi i shërbimit nuk pranon përgjegjësi për aktualitetin, korrektësinë, plotësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Pretendimet e përgjegjësisë ndaj ofruesit të shërbimeve, që lidhen me dëmet e një natyre materiale ose ideale të shkaktuar nga përdorimi ose mosdorëzimi i informacionit të paraqitur ose nga përdorimi i informacionit të pasaktë ose jo të plotë, përjashtohen në parim, me kusht që ofruesi të mos jetë i dukshëm fajtor ose tepër neglizhent. Ofruesi i shërbimit shprehimisht rezervon të drejtën për të ndryshuar, plotësuar ose fshirë pjesët e faqeve ose të gjithë ofertën pa njoftim paraprak, ose të përfundojë publikimin përkohësisht ose përgjithmonë.

3. Përgjegjësia për referencat
Në rast të referencave të drejtpërdrejta ose të tërthorta në faqet e jashtme të internetit ("lidhje"), të cilat janë jashtë fushëveprimit të ofruesit të shërbimit, ofruesi i shërbimit është përgjegjës vetëm nëse ai është i vetëdijshëm për përmbajtjen dhe është teknikisht e mundur dhe e arsyeshme që ato të parandalohet përdorimi në rast të përmbajtjes së paligjshme. Ofruesi i shërbimeve shprehimisht deklaron që në kohën e lidhjes së përmbajtjes së paligjshme nuk ishte e njohur më parë në faqet që duhej të lidhen.
Ofruesi i shërbimit nuk ka ndikim në dizajnin aktual, në të ardhmen, përmbajtjen ose origjinën e faqeve të lidhura. Prandaj, ai shprehimisht e distancon veten nga të gjitha përmbajtjet e të gjitha faqet e lidhura, të cilat janë ndryshuar pas përcaktimit të lidhjes. Kjo deklaratë vlen për të gjitha lidhjet dhe referencat e vendosura brenda faqes së internetit. Përgjegjësia për përmbajtjet e paligjshme, të pasakta ose jo të plota dhe në veçanti për dëmet që rrjedhin nga përdorimi ose mosdorëzimi i informacionit të dhënë është përgjegjësi e vetme e ofruesit të vendit ku është referuar dhe jo ofruesit të shërbimit.

4. E drejta e autorit dhe e drejta e markës tregtare
Ofruesi i shërbimit do të përpiqet të përmbushë të gjitha të drejtat e autorit në të gjitha botimet. Nëse, megjithatë, ndodh një shkelje e autorit, ofruesi i shërbimit do të heqë objektin përkatës nga publikimi i tij ose do ta njoftojë me anë të së drejtës autoriale përkatëse. Të gjitha emrat e markave dhe markat tregtare të përmendura në ofertën e internetit dhe ndoshta të mbrojtur nga palët e treta janë subjekt pa kufizim ndaj dispozitave të ligjeve respektivisht të vlefshme të markës tregtare dhe të drejtat e pronësisë së pronarëve përkatës të regjistruar. Thjesht emërtimi i markës tregtare nuk çon në përfundimin se marka tregtare nuk janë të mbrojtura nga të drejtat e palëve të treta. Të drejtat e autorit për përmbajtjen e tyre në faqen e internetit i përkasin vetëm ofruesit të shërbimit. Një shumëfishim i grafikëve, tingujve ose teksteve të tilla në botime të tjera elektronike ose të shtypura nuk lejohet pa pëlqimin e shprehur të ofruesit të shërbimit.